Participeren, de Papendrechtse methode

Kern van het collegeactieprogramma is communicatie met- en betrokkenheid van inwoners. Het college wil dicht bij de inwoners staan, verbindingen leggen. Doelen bereiken we samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. De kracht van de samenleving moeten we weten te vinden én benutten.

Alhoewel we vaak spreken over ‘onze inwoners’ mogen we hen nooit over één kam scheren. In de ene wijk, buurt of straat zal meer behoefte zijn aan eigen inbreng en initiatief dan in de andere. En dat zal ook afhangen van het onderwerp. Daarom willen we per situatie en in een vroegtijdig stadium bepalen wie wanneer en hoe betrokken moet en wil worden.

Acties

  1. Foto van de lokale democratie: met de samenleving en de gemeenteraad gaan we in gesprek over diverse aspecten van democratie en bepalen we welke vormen beter kunnen worden ontwikkeld.
  2. Participatie bij toekomstgerichte opgaven: over grote onderwerpen als de Omgevingsvisie en de Energietransitie maken we afspraken met de gemeenteraad over randvoorwaarden, kaders en proces.
  3. Jaarlijkse participatiekalender: elk jaar nemen we in een kalender alle onderwerpen op waar participatie een grote rol speelt.
  1. Participatie steeds weer afwegen: om participatie een vanzelfsprekend onderdeel van ons werk te maken, wegen wij bij elk project en beleidsontwikkeling bewust af óf en zo ja hoe participatie wordt toegepast. Uitgangspunt is dat er geen nieuw beleid komt zonder dat die afweging heeft plaatsgevonden.
  2. Jaarlijke Ontwikkeldag Participatie: jaarlijks blikken we op de ‘Dag van de Democratie’ (15 september) terug op hoe we participatie hebben toegepast. Wat kunnen we daarvan leren, hoe heeft de samenleving het gewaardeerd?
  3. Inwonertop: in het voorjaar van 2020 houden we een Inwonertop. Samen met inwoners denken we dan na over de toekomst. Wat leeft er, wat vinden inwoners belangrijk, wat voor gemeente willen we in de toekomst zijn?