Ondernemersklimaat

De gemeente zet zich in om ondernemers optimaal te faciliteren en in positie te brengen. Het economisch beleid geven we vorm samen met de ondernemers zelf. Uit de verkenning die aan dit collegeactieprogramma vooraf ging, zijn de volgende speerpunten naar voren gekomen:

 • Accountmanagement: ondernemers hebben één aanspreekpunt bij de gemeente
 • Samenwerking ondernemers: ondernemers en detailhandelaren willen onderling meer verbinding zoeken; de gemeente zal dit mee stimuleren
 • Actief verbinden van onderwijs en arbeidsmarkt
 • Bereikbaarheid, zowel naar als binnen Papendrecht. Denk hierbij ook aan het tegengaan van sluipverkeer. Deels valt dit terrein overigens buiten de directe invloedsfeer van de gemeente.
 • Ook waar het detailhandel en retail betreft ondersteunen en faciliteren we initiatieven vanuit ondernemers ter versterking van de onderlinge verbondenheid en de kwaliteit en profilering van winkelcentra.
 • De regio Drechtsteden kent een sterke profilering in maritiem-innovatieve bedrijvigheid. Regionale activiteiten zijn van belang voor de lokale partijen. Als gemeente vertalen we die waar mogelijk door naar Papendrecht en houden we de relevante lokale partijen op de hoogte van regionale ontwikkelingen.
 • De lokale economie moet en kan duurzamer. Dat vraagt om meer hergebruik van producten en grondstoffen en tegengaan van verspilling. Ook is er aandacht voor energie en mobiliteit. En hoe mooi zou het zijn als we dat kunnen koppelen aan de sectoren machinebouw en bouwnijverheid die in Papendrecht zo sterk vertegenwoordigd zijn.

Acties

 1. Inrichten ondernemersloket en vormgeven accountmanagement voor bedrijven.
 2. Herzien inkoop- en aanbestedingsbeleid om lokale bedrijven meer te betrekken bij opdrachten.
 3. Samenwerking en verbondenheid ondernemers actief stimuleren.
 4. Periodiek overleg met grootste werkgevers en ondernemersverenigingen.
 5. Verbinden onderwijs en bedrijfsleven (stages, bezoeken) en versterking onderwijsstructuur (mbo en hbo).
 6. Actieve lobby in regionaal verband voor betere bereikbaarheid.
 7. Versterking samenwerking winkeliers en steun bij profilering winkelcentra en behoud aantrekkelijk winkelbestand.
 8. Actief lokale en regionale ontwikkelingen aan elkaar verbinden.
 9. Stimuleren duurzame en energie zuinige productie.