Duurzaamheid

Uit een bewonerspeiling komt naar voren dat Papendrechters duurzaamheid belangrijk vinden. Velen zijn er ook zelf in meer of mindere mate actief mee bezig en willen graag een bijdrage leveren aan een lokale agenda duurzaamheid.

Papendrecht wil vóór 2050 een energieneutrale gemeente zijn. We zullen daarom ons energieverbruik sterk moeten verminderen en meer energie duurzaam moeten opwekken.

De gemeentelijke organisatie moet in 2030 klimaatneutraal zijn. Inwoners willen dat de gemeente het goede voorbeeld geeft en hen zo inspireert.

Duurzaamheid is een heel breed begrip, dus is het goed om prioriteiten te stellen. Het college kiest voor de volgende klimaataspecten:

 • Energie
 • Duurzame mobiliteit en milieu
 • Duurzame gemeentelijke organisatie
 • Klimaat en biodiversiteit
 • Kennis en bewustwording over noodzaak van afval scheiden vergroten

Acties

In 2019 opstellen van een Agenda Duurzaamheid op bovengenoemde thema’s, met daarin in elk geval de volgende punten:

 1. Energie
  opstellen van de transitievisie Warmte 2.0 (inclusief de wijkaanpakken) in overleg en samenwerking met inwoners.
  Intensiveren projecten inzake energie besparen; met inwoners, bedrijven en instellingen.
 2. 2020: opleveren van een plan (routekaart) voor een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie (dus op het gebied van afval, vastgoed, inkoopbeleid, wagenpark, voorzieningen etc)
 3. 2019-2020: stimuleren van fietsgebruik, onder andere voor woon-werkverkeer.
  1. Onderzoeken en waar mogelijk aanpakken van knelpunten in de Papendrechtse fietsstructuur.
  2. Het momentum van de uitkomsten van het onderzoek en bijvoorbeeld de renovatie van de N3 aangrijpen om mensen bewust te maken van een alternatief op de fiets. Hiervoor samenwerking aangaan met het Papendrechtse bedrijfsleven en de Verkeersonderneming.
 1. Vergroenen van private tuinen en daken (opvangen van regenwater)
Hierbij gaat het om projecten met inwoners, bedrijven en instellingen. We zoeken de samenwerking met Papendrechtse ambassadeurs die zich in willen zetten voor dit doel. We zetten in op een dialoog over toekomstige risico’s (hitte, droogte, wateroverlast, overstroming). We zetten in op het laagdrempelig maken van vergroening van tuinen of klimaatadaptieve maatregelen en sluiten daarbij zoveel mogelijk aan bij projecten in het ruimtelijk domein (reconstructies, nieuwe ontwikkelingen, herstructurering).
 2. Afvalscheiding bevorderen door:
  1. Een campagne over het scheiden van GFT/E in samenwerking met HVC
  2. Pilot omgekeerd inzamelen in Oostpolder
  3. In navolging van het vastgestelde afvalbeleid, wordt een jaar lang een proef gedaan met het omgekeerd inzamelen.
  4. Onderzoek nascheiden van afval
  5. In aanvulling op het vastgestelde afvalbeleid wordt aan de hand van deskresearch in kaart gebracht wat de kansen zijn van nascheiden van het restafval.